Damm som en skadlig faktor

I ett företag där de innehåller damm, vätskor, gaser eller brandfarliga ångor, och det finns inga zoner utsedda där som kan vara potentiellt explosiva, bör ett omfattande dokument som kallas en explosionsriskbedömning utarbetas utan dröjsmål.Man bör komma ihåg att arbetsgivarens plikt är att skapa explosionsfarliga zoner.

Dessutom gäller i fråga om paragraf §§ 37. 1. Förordningen av den privata ministeren och rådet den 7 juni 2010 om brandskydd av byggnader, andra byggnadsobjekt och områden (Dz.U.10.109.719, både i byggnader när de också i närheten av områden där brandfarliga material produceras, lagras, lagras eller där blandningar som kan orsaka explosion kan övervägas, genomförs en explosionsriskbedömning.I den nuvarande bedömningen är det absolut nödvändigt att ange rum som är potentiellt explosiva. I interiörer och yttre utrymmen måste lämpliga explosionszoner anges. Grafisk dokumentation som innehåller klassificering och faktorer som kan skapa en explosion bör utvecklas.

Bedömningen av explosionsrisken bör fastställas i enlighet med gällande europeiska standarder, bland annat följande:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosiva atmosfärer. Förebyggande av explosions- och explosionsskydd.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosiv atmosfär - Klassificering av rymden - Explosionsfarliga atmosfärer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosiva atmosfärer.Klassificering av rymden. Atmosfärer som innehåller brännbart damm,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnätverk. Explosiva zoner analys och ge.• PN-EN 6079-10-14 "Explosiva atmosfärer - Design, val och montering av elektriska installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Explosiv atmosfär - Materialegenskaper vid klassificering av alkoholer och ångor - Testmetoder och tabelldata"• PN-EN 50272-3: 2007 "Krav på förtroende och tillsättning av sekundära batterier..